Eğitim Haberleri

İlkokul öğretmenlerinin 1.dönem sonunda e-okul’da yapacağı iş ve işlemler

İlkokul öğretmenlerinin 1. dönem sonu yapacağı iş ve işlemler
nelerdir? 1. dönem sonu ilkokul e-okul öğretmen iş ve işlemleri
nelerdir?

1) 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Sınav Notları
ile Ders ve Etkinliklere Katılım Notunun Eksiksiz Girilmesi.(4.Sınıflar)

MADDE
22 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında
öğrencilere;

a)
(Değişik:RG-31/1/2018-30318) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda her dersten bir
dönemde iki sınav yapılır(…)
 MADDE 22 – (3) (Değişik:RG-16/6/2016-29744)
Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az
olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders
etkinliklerine katılım puanı verilir.
*İlkokul-Ortaokul
Kurum İşlemleri>>Not İşlemleri>>Hızlı Not Girişleri bölümünden ders
öğretmenlerinin sınıflarına veya girdiklere derslere ait öğrencilere not
girişlerinin yapılması gerekmektedir.
*Ders
ve etkinliklere katılım puanının değerlendirme ölçeklerine göre verilmesi ve
değerlendirme ölçeklerinin bir örneğinin okul idaresine teslim edilmesi
gerekmektedir.

*Görsel
Sanatlar dersi için “Ürün Dosyası” notu girilecektir. (1. Sınav  alanı işaretlenecek.)
*Mazeretleri
nedeniyle okula gelmeyen öğrencilerin yazılı/uygulamalı sınavları yapılacak,
sınavlara ait notlar okul idaresi ile işbirliği yapılarak girilecektir.

*Mazeretsiz
olarak yazılı/uygulamalı sınavlara katılmayan öğrencilere; yazılı ve ders içi
etkinlikler bölümlerine G (Girmedi) harfi yazılmalıdır.
*Sürekli devamsız olan öğrenciler için herhangi bir veri
girişi yapılmayacaktır.

2) 1-2-3. Sınıflar Bütün Dersler İçin “Geliştirilmeli”,“İyi”,”Çok İyi” Seçeneklerinden En Az Birinin İşaretlenmesi.

MADDE
20-(2) İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim
düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders
etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve
değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve
“geliştirilmeli” şeklinde gösterilir.
*İlkokul-Ortaokul
Kurum İşlemleri>>Not İşlemleri>>Hızlı Not Girişleri bölümünden
sınıflarına veya girdiklere derslere ait öğrencilere ait not girişlerinin
yapılması gerekmektedir.
*Ders
notlarının değerlendirme ölçeklerine göre verilmesi ve değerlendirme
ölçeklerinin bir örneğinin okul idaresine teslim edilmesi gerekmektedir.

3) Gelişim Raporlarının Doldurulması. ( Okul Öncesi )

MADDE
30 –(1) Okul öncesi eğitim kurumlarında Okul Öncesi Eğitim Programı
doğrultusunda hazırlanan çocuğa yönelik Gelişim Raporu, her dönem sonunda
e-Okul sistemine işlenerek bir örneği veliye verilir. Gelişim raporuna
pedagojik olmayan ve gizliliği gerektiren bilgiler işlenmez.
*Sınıf/Şube
Rehber Öğretmenlerinin Okul Öncesi Kurum İşlemleri>>Gelişim
Raporu>>Gelişim Raporu Girişi sekmesinden sınıfında bulunan öğrencilere
ait rapor bilgilerini işlemeleri gerekmektedir.

4) E-Okul Sisteminde Bulunan Karne Bilgileri – Öğretmen Görüşünün Şube Rehber Öğretmenlerince Her Öğrenci İçin Girilmesi.

MADDE
30 – (2)(a) Öğrencilere, e-Okul sistemindeki bilgiler esas alınarak her dönem
sonunda karne verilir. Karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile sosyal
etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir. İlkokul karnesinde
davranış ölçütlerine göre öğrencilerin gelişim düzeylerine de yer verilir.
*Öğretmenler
kendilerine verilen e-okul şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra
İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Not İşlemleri>>Karne Bilgileri
Öğretmen Görüşü sekmesini tıklayarak Sınıf/Şube Rehber Öğretmeni olduğu sınıfa
ait Karne Öğretmen Görüşü Bilgileri girişini tamamlamaları gerekmektedir.
*Karne
Bilgileri – Öğretmen Görüşünün aktif öğrencilerinize göre yapmanız
gerekmektedir. Eğer bu konuda tereddüte düşüyorsanız aktif öğrenci listenizi
okul idaresinden alınız.

5) Davranış Notlarının Eksiksiz Girilmesi.

MADDE
29 –(1) İlköğretim kurumlarında; ders yılının her döneminde öğrencilerin
davranışları, Davranış Puanı Ölçütleri EK-4’te verilen ölçütler kullanılarak
ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise şube
rehber öğretmeni tarafından “(1) Geliştirilmeli”, “(2) İyi”, “(3) Çok iyi”
şeklinde değerlendirilerek e-Okul sistemine işlenir.
*Sınıf/Şube
Rehber Öğretmenleri tarafından İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Not
İşlemleri>>Davranış Notları sekmesinden sınıfa ait davranış notu
girişlerinin tamamlanması gerekmektedir.

6) E-Okul Sisteminde Bulunan Sınıf Kitaplığının Oluşturulması ve Okunan Kitapların Girilmesi.

MADDE
86 – (1) İlköğretim kurumlarının uygun bir yerinde okul kütüphanesi kurulur.
İlköğretim kurumlarının bütün sınıflarında sınıf kitaplığı oluşturulur.
*Sınıf/Şube
Rehber Öğretmenleri tarafından İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Okuduğu
Kitaplar sekmesinden sınıf kitaplığı oluşturarak okunan kitapların sisteme
girilmesi gerekmektedir.

7) E-Okul Sisteminde Bulunan  Sosyal Etkinlikler Bölümünün Sınıf / Şube Rehber Öğretmenlerince Her Öğrenci İçin Girilmesi.

MADDE
7 – (g) (Değişik bent:2.3.2008/26804 RG) Öğrencilerin sosyal etkinlikler
kapsamında yapacakları çalışmaları sonuçlandırıp sonuçlandırmadıkları,
karnelerin Sosyal Etkinlik bölümüne “TAMAMLADI”,
“TAMAMLAMADI” şeklinde yazılarak gösterilir.
*Sınıf/Şube
Rehber Öğretmenleri tarafından İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Sosyal
Etkinlikler>>Sosyal Etkinlikler sekmesinden sınıfa ait sosyal etkinlik
girişlerinin “Tamamladı”/”Tamamlamadı” seçeneklerinden
birinin seçilerek kaydedilmesi gerekmektedir.
*1.Dönem
için “TAMAMLAMADI” şeklinde gösterilecektir.

8) Öğrenci Devamsızlıklarının Sınıf Defteri ile e-Okul Bilgilerinin Karşılaştırarak Eksik ve Hataların giderilmesi.

MADDE
18 – (1) (Değişik:RG-25/6/2015-29397) Çocukların devamsızlıkları, okul öncesi
eğitim kurumlarında öğretmen, ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve
imam-hatip ortaokullarında ise okul yönetimi tarafından e-Okul sistemine
işlenir ve yöneticiler tarafından takip edilir.
İlkokul-Ortaokul
Kurum İşlemleri>>Devamsızlık İşlemleri>>Günlük Devamsızlık Girişi
sekmesinden Sınıf/Şube rehber öğretmeni olduğu sınıfa ait Günlük Devamsızlık
Girişi tamamlamaları gerekmektedir.
*Devamsızlık
yapan öğrencilerinizin devamsızlık günlerinin e-Okul Bilgi  Sistemi ile sınıf defteri yoklama çizelgesi
ile aynı olmalıdır, lütfen gerekli kontrolleri yapınız.

9) Öğretmen Puan Çizelgelerinin Kontrol Edilerek İmzalanması.

MADDE
26 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında
öğretmenler, her ders için öğrencilere verdikleri puanları e-Okul sistemindeki
Öğretmen Puan Çizelgesine zamanında işler. Her dönem sona ermeden beş gün önce
okul yönetimince, e-Okul sisteminden çıktısı alınan Öğretmen Puan Çizelgesi
ilgili öğretmenlerle birlikte kontrol edilerek imzalanır ve okul müdürü
tarafından onaylanarak dosyasında saklanır.

10) BEP Uygulanan Öğrenciler İçin Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması.

MADDE
20 – (1) c) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için;
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından
bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır ve bu öğrencilerin
başarıları, bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilir.
*BEP
uygulanan öğrenciler için değerlendirme ölçeklerinin okul idaresine teslim
edilmesi gerekmektedir.

11) Ödüller ve ödüllerin verilmesi

MADDE
53 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün
sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 
55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı
ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar
“Teşekkür” EK-6, 85.00 puan ve yukarı olanlar “Takdir” EK-7
belgesi ile ödüllendirilir.
MADDE
53 –(2)(c) İftihar Belgesi, ilkokullarda sınıf öğretmeninin teklifi ve okul
yönetiminin kararı doğrultusunda, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise
öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunca verilir.
*İftihar
Belgesini alacak öğrencilerin isimleri teklif formu ile okul idaresine
bildirilecektir.
*Takdir
ve teşekkür belgesi alacak öğrencilerinizi kontrol ediniz.

12) Döneme ait rapor ve çizelgelerininteslim edilmesi

Rehberlik
dönem  sonu faaliyet raporlarının teslim
edilmesi, (Sınıf / Şube rehber öğrt.)
Sosyal
kulüp dönem sonu faaliyet raporlarının teslim edilmesi,(Sosyal kulüp danışman
öğrt.)
BEP
uygulanan öğrenciler için değerlendirme ölçeklerinin teslim edilmesi,
Dersve etkinliklere katılım notu değerlendirme ölçeklerinin teslim edilmesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir